Konkurs na logo

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 1 =

Ogłaszamy konkurs na logo koła języka angielskiego

Zaprojektuj logo szkolnego koła z języka angielskiego
„Connect to a Green World”

Ogłaszamy konkurs na najbardziej pomysłowe logo szkolnego koła z języka angielskiego „Connect to a Green World”. Logo ma być godłem koła, zgodnym z jego tematyką i może nawiązywać w pewien sposób do krajów partnerskich projektu Comenius, czyli Turcji, Niemiec, Finlandii, Hiszpanii, Rumunii, Grecji oraz Polski.
Na konkurs można przygotować samodzielnie od 1 do 2 projektów w dowolnej technice graficznej. Projekty należy zapisać na płycie CD w formacie: cdr. (Corel, Gimp), Adobe Ilustrator, .jpg, .TIFF. Wielkość: max. 2000 x 2000 pikseli. Rozdzielczość 300 dpi, CMYK.
Do płyty należy dołączyć wydruk projektu.
Oceny projektów na etapie szkolnym dokona powołane przez organizatora Jury do dnia 8 listopada 2013 roku.
CEL
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo), charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym i spełniającym jednocześnie rolę informacyjno – promocyjną szkolnego koła.

REGULAMIN

1. Uczestnik konkursu musi być uczniem naszej szkoły.
2. Przygotowany projekt nie może naruszać praw osób trzecich, a w szczególności nie naruszać ich majątkowych i osobistych praw autorskich.
3. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
4. Podpisane prace należy złożyć do dnia 4 listopada 2013 r. do godziny 11.00 do organizatorów.
5. Projekty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.
6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik konkursu.
7. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednego najlepszego projektu pod względem:
a. estetyki,
b. pomysłowości,
c. skuteczności przekazu,
d. funkcjonalności i czytelności projektu.
8. Wybrana praca konkursowa nie zostanie zwrócona uczestnikowi konkursu.
9. Wyłonione w drodze konkursu logo staje się własnością programu Comenius, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
10. Dostarczenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, przestrzeganiem warunków konkursu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów konkursowych na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
11. Zajęcie I-go miejsca w konkursie nie jest równoznaczne z uzyskaniem możliwości wyjazdu do krajów partnerskich w ramach projektu Comenius.

Projekt COMENIUS “Connect to a Green World”

WYNIKI KONKURSU NA LOGO SZKOLNEGO KOŁA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Informujemy, iż I-sze miejsce w konkursie na logo szkolnego koła z języka angielskiego „Connect to a Green World” zajął Staś Balczukiewicz, uczeń klasy IIId.
Nagrodą za przygotowanie zwycięskiego projektu jest wyjazd do Finlandii na międzynarodowe spotkanie szkół partnerskich.
W grudniowej mobilności wezmą również udział następujący uczniowie naszej szkoły:

- Adrianna Wnuk (IIIh),
- Szymon Mądry (IIId),
- Julia Kwiatkowska (IIId).


Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie znaku graficznego szkolnego koła, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy!
 

ZWYCIĘSKIE LOGO