Dzisiaj: Środa 08 lutego 2023

RYZYKO PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Proszę określić gdzie leży problem:
6 + 9 =
Link
6 + 9 =
dab
W związku z informacjami uzyskanymi z Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Łodzi, Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Refarat Zarządzania Kryzysowego i Obrony  informuje o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 oraz średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 dnia 22.04.2021r.
 
Wrażliwe grupy ludności na przekroczenie poziomu dla pyłu PM10:
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia:
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych.
W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.
Zalecane środkiostrożności - Ogół ludności:
- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból
gardła,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
Wrażliwe grupy ludności:
- ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,
- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
- ogranicz wietrzenie pomieszczeń,
- unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:
- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza
oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego,
- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current).
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych SPOSÓB POSTĘPOWANIA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW PRZEKROCZEŃ WRAZ Z ZAKRESEM STOSOWANIA DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH o korzystaj z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej, wybieraj wspólne podróżowanie, o korzystaj z systemów informacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach, o stosuj w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska, o stosuj zasady dotyczące oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, o zabezpiecz miejsca składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu.
 
← powrót